Monday, January 16, 2012

A Lifetime's Teachers

เนื่องในโอกาสวันครูนี้ ขอระลึกถึงคุณครูทุกท่านที่ช่วยสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้มาให้.....ครูทุกๆคนจะอยู่ในใจเสมอครับ

อย่าลืมแสดงความรักความกตัญญูต่อครูของคุณนะครับ บางทีเราอาจจะลืมครูไป แต่ครูไม่เคยลืมเราทุกคนครับ.... 

No comments:

Post a Comment